Maryam

“من! گاهی مینویسم، با عشق و پرانرژی میرقصم، گاهی کمی بلند برای خودم و به تازگی برای دخترم در گام های نزدیک به سوپرانو میخوانم و مشتاقانه به روی صحنه میروم. صحنه جایی است که میتوانم آدم ها را به سمت خود جذب کنم و صادقانه بگویم از تمرکز توجهشان به سمت خود، به خود میبالم. دوست دارم در مسیر تئاتر من هایی که روزمرگی فرصت بودنش را برایم مهیا نمیکند روی صحنه تجربه کنم.”